messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นางอาริสษา ปริปุญญะ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งแตั้ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวยุภาพร สีหนาท
ครูชำนาญการ ช่วยราชการ
นางรัตติกาล ปราบหลอด
ครูชำนาญการ ช่วยราชการ
นางรัตนา ทองภู
ครูชำนาญการ ช่วยราชการ
ว่าง
ครู
ว่าง
ครู
นางสาวอมร ปฐพี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลัดดาวรรณ ทองผิว
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ว่าง
ภารโรง

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย