messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ผู้บริหาร
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-118-8446
นายจูมพจน์ จันทรเสนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 064-9035996
นายมนัส โมดำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 065-9650375
ดร.วงเดือน คลื่นแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-2611339
นายบรรจบ บุญเสริม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 087-2273101
นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ
ปลัดเทศบาล
โทร : 082-2082978
account_box ฝ่ายสภา
นายไพบูลย์ แฝงเมืองคุก
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายถนอม ไตรเสนีย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายคงศักดิ์ มาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายคำเบ้า อรสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายทรงศักดิ์ หาญโสภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายธวัช พรหมเมตตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายนิกร เชื้ออุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นางบุหงา ศรีอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นางเปรมปรี ฝุ่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายประกอบ โกศล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายสุนทร นาใจเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายนรินทร์เดช พรหมเมตตา
สมาชิกสภาเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-4613215
นายจักรกฤษณ์ พรมเมืองเก่า
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-4027823
นางสุชาดา จอดนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวออรดี พาน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0858126501
นางสาวออรดี พาน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเอกภพ ดารีย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางดาวไสว บัวจารย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสายใจ บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางอาริสษา ปริปุณณะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสุริยัน คงผดุง
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
นายนิติธร พรหมดี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทร : -
account_box สำนักปลัด
นางดาวไสว บัวจารย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 096-8986424
นางอาริสษา ปริปุณณะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสุริยัน คงผดุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสายใจ บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 098-9952359
นางพชรพรรณ ไชยคาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-ว่าง
-นักทรัพยากรบุคคล
โทร : -
นายชอบ เฮ้าทา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
-ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวชลลดา ตาเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายประธาน พรหมบ้านสังข์
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร ชำนาญงาน
นายมานพ พระระฆัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางน้ำฝน ไชยสงค์
นักการ
นางสาววนิดา เวียงแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นางสาวพชรอร พลบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนวลละออ ชัยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุวภัทร ถูปาอ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายจิรศักดิ์ วิชาเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายสมาน สุราช
พนักงานขับรถยนต์
นายคมสัน บุญครอง
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระ วัดเกลี้ยพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ วิเศษสุนทร
พนักงานขับรถยนต์
นางสุกันยา กองปราบ
แม่บ้าน
นายสมคิด กงวงษ์
พนักงานดับเพิลง
นายสมจิตร บุญครอง
พนักงานพับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นายวัชระ นามวงษ์
พนักงานดับเพลิง
นายพิสิฐชัย ชัยคำภา
คนงานทั่วไป
นางสาวอารียา พาน้อย
คนงาน
account_box กองคลัง
นางสุชาดา จอดนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้น
นางมยุรี มีชอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางณัฐชยา บุญพร้อม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอุมารัตน์ สัตย์รักษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
น.ส.พิธยา ขันวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจิราภา โพธิผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางศิริรัตน์ หมื่นมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นายสุรชัย หมื่นมา
ผู้ช่วยช่างแผนที่ภาษี
น.ส.ปูนิ่ม ใจเย็น
นักการ
account_box กองช่าง
นายเอกภพ ดารีย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น
ว่าง
นายช่างเขียนแบบ
ว่าง
นายช่างโยธา
นายทองคำ ศรีอ่อน
นักการ
นายวุฒิชัย พานแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพงษ์พันธ์ จันทร์โยธา
พนักงานขับรถยนต์
นายโกศล ทัพธานี
คนสวน
นายสมศักดิ์ แสงจันทร์
คนสวน
น.ส.เบญจวรรณ จันดาแพง
พนักงานจ้างเหมา
account_box กองการศึกษา
นางสาวออรดี พาน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ระดับต้น
นางสาวภัชชธิดา โสดา
นักวิชาการศึกษา
-ว่าง
ครู
นางสาวยุภาพร สีหนาท
ครู
นางกรองทอง รวมแก้ว
ครู
นางภรณ์อนงค์ ธนานุภาพ
ครู
นางรัตติกาล ปราบหลอด
ครู
นางรัตนา ทองภู
ครู
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกัลยกร บุทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวลัดดาวรรณ ทองผิว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอมร ปฐพี
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรรณี ผูกพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางศิริลักษณ์ ชูสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสายรุ้ง พิมสา
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุริยันต์ ชินสะอาด
ภารโรง
account_box กองสวัสดิการ
นางสาวออรดี พาน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0858126501
นายนิติธร พรหมดี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
น.ส.ศศิรดา ยอดหนองคา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายทศพล พลพวก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
น.ส.ฐิติรัตน์ พวงสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายจักรกฤษณ์ พรมเมืองเก่า
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวธิดารัตน์ นงภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมชาย ไชยสงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
น.ส.ปิยวดี กองการ
ผู้ช่วยสัตวบาล
น.ส.ศุภักษร สุขใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเข็มพร เหิรเมฆ
คนงาน
นายสอน ดอนคำภา
พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี เว้นบาป
คนงาน
นายอุดม ขาวขำ
คนงาน
น.ส.นิตยา เคลือตาแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นางสุภาพร สุขณรงค์
พนักงานจ้างเหมา
นายจันทร์ที เมืองดู่
พนักงานจ้างเหมา
นายคำมี บัวนาค
พนักงานจ้างเหมา
นายเริงฤทธิ์ คำมูลทรัพย์
พนักงานจ้างเหมา
นายสมาง พานเมือง
พนักงานจ้างเหมา
นายสุวิทย์ นันท์ชนะ
พนักงานจ้างเหมา
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ
ปลัดเทศบาล
-ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box สถานธนานุบาล
นางสาวสุพัตรา สัพโส
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
นางสาวกนกวรรณ อุทาทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ พูลสวัสดิ์
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
นายวรวิทย์ นาวิเศษ
เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล
นายเจษฎา ใจรัก
เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย