messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายจักรกฤษณ์ พรมเมืองเก่า
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวธิดารัตน์ นงภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมชาย ไชยสงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
น.ส.ปิยวดี กองการ
ผู้ช่วยสัตวบาล
น.ส.ศุภักษร สุขใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเข็มพร เหิรเมฆ
คนงาน
นายสอน ดอนคำภา
พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี เว้นบาป
คนงาน
นายอุดม ขาวขำ
คนงาน
น.ส.นิตยา เคลือตาแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นางสุภาพร สุขณรงค์
พนักงานจ้างเหมา
นายจันทร์ที เมืองดู่
พนักงานจ้างเหมา
นายคำมี บัวนาค
พนักงานจ้างเหมา
นายเริงฤทธิ์ คำมูลทรัพย์
พนักงานจ้างเหมา
นายสมาง พานเมือง
พนักงานจ้างเหมา
นายสุวิทย์ นันท์ชนะ
พนักงานจ้างเหมา

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย