messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สำนักปลัด
นางดาวไสว บัวจารย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 096-8986424
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสายใจ บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 098-9952359
นางพชรพรรณ ไชยคาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชอบ เฮ้าทา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายประธาน พรหมบ้านสังข์
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร ชำนาญงาน
ว่าง
นิติกร
นายมานพ พระระฆัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาววนิดา เวียงแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นางสาวพชรอร พลบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนวลละออ ชัยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุวภัทร ถูปาอ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายจิรศักดิ์ วิชาเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายสมาน สุราช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายคมสัน บุญครอง
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระ วัดเกลี้ยพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ วิเศษสุนทร
พนักงานขับรถยนต์
นางสุกันยา กองปราบ
แม่บ้าน
นายสมคิด กงวงษ์
พนักงานดับเพิลง
นายสมจิตร บุญครอง
พนักงานพับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นายวัชระ นามวงษ์
พนักงานดับเพลิง
นางสาวอารียา พาน้อย
คนงาน
ว่าง
พนักงานดับเพลิง

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย