เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สำนักปลัด
นางดาวไสว บัวจารย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 096-8986424
นางอาริสษา ปริปุณณะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสุริยัน คงผดุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสายใจ บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 098-9952359
นางพชรพรรณ ไชยคาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-ว่าง
-นักทรัพยากรบุคคล
โทร : -
นายชอบ เฮ้าทา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
-ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวชลลดา ตาเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายประธาน พรหมบ้านสังข์
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร ชำนาญงาน
นายมานพ พระระฆัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางน้ำฝน ไชยสงค์
นักการ
นางสาววนิดา เวียงแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นางสาวพชรอร พลบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนวลละออ ชัยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุวภัทร ถูปาอ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายจิรศักดิ์ วิชาเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายสมาน สุราช
พนักงานขับรถยนต์
นายคมสัน บุญครอง
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระ วัดเกลี้ยพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ วิเศษสุนทร
พนักงานขับรถยนต์
นางสุกันยา กองปราบ
แม่บ้าน
นายสมคิด กงวงษ์
พนักงานดับเพิลง
นายสมจิตร บุญครอง
พนักงานพับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นายวัชระ นามวงษ์
พนักงานดับเพลิง
นายพิสิฐชัย ชัยคำภา
คนงานทั่วไป
นางสาวอารียา พาน้อย
คนงาน


× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย