messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
play_arrow ข่าวกิจกรรม
หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

https://www.facebook.com/nsp2558/videos/1510023306217292

camera_alt ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ครั้งที่2[22 เมษายน 2567]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567[1 เมษายน 2567]
หนังสือแจ้งประเมินภาษี[22 มีนาคม 2567]
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566[21 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไวรัสตับอักเสบ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566
บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : สายตรง081-1188446
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : สายตรง081-1188446
นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-4613215
นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-4613215
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต ของเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
folder มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธ
folder มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
folder มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
folder มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
folder มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

สถิติ sitemap
วันนี้ 103
เดือนนี้1,353
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)46,471
ทั้งหมด 280,000


folder ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview183
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
คู่มือรับสมัครนายก สมาชิกเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview532
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview494
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview486
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย