messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองคลัง
นางสุชาดา จอดนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้น
นางมยุรี มีชอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางณัฐชยา บุญพร้อม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอุมารัตน์ สัตย์รักษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
น.ส.พิธยา ขันวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจิราภา โพธิผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางศิริรัตน์ หมื่นมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นายสุรชัย หมื่นมา
ผู้ช่วยช่างแผนที่ภาษี
น.ส.ปูนิ่ม ใจเย็น
นักการ

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย