messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-4613215
นายจักรกฤษณ์ พรมเมืองเก่า
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-4027823
นางสุชาดา จอดนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง
นางสาวออรดี พาน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
โทร : 0858126501
นางสาวออรดี พาน้อย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับกลาง
นายเอกภพ ดารีย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางดาวไสว บัวจารย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสายใจ บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางอาริสษา ปริปุณณะ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
นายนิติธร พรหมดี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทร : -

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย