messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองการศึกษา
นายภูรินท์ ศรีสนิท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับกลาง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ระดับต้น
นางสาวภัชชธิดา โสดา
นักวิชาการศึกษา
-ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางภรณ์อนงค์ ธนานุภาพ
ครู
นางสาวยุภาพร สีหนาท
ครู
นางกรองทอง รวมแก้ว
ครู
นางรัตติกาล ปราบหลอด
ครู
นางรัตนา ทองภู
ครู
ว่าง
ครู
นางสาวกัลยกร บุทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวลัดดาวรรณ ทองผิว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอมร ปฐพี
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรรณี ผูกพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางศิริลักษณ์ ชูสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสายรุ้ง พิมสา
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุริยันต์ ชินสะอาด
ภารโรง
ว่าง
คนงานทั่วไป

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย