เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ประจำปี 2566 [25 เมษายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ประจำปี 2566 [25 เมษายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [26 มกราคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [26 มกราคม 2565]
โครงการตลาดนัดประชารัฐออมสินสร้างไทย ประจำปี 2563 ระหว่างธนาคารออมสิน กับ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย [29 เมษายน 2564]
กองสวัสดิการสังคมได้จัดทาโครงการฝึกอบรมผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ และทัศนศึกษาดูงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [29 เมษายน 2564]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)


× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย